Lietošanas noteikumi

Šo apmācību lapu (turpmāk – lapa)  piedāvā Ilze Rassa klientiem (turpmāk – lietotāji), ja tie piekrīt šiem noteikumiem. Lūdzu iepazīstieties rūpīgi ar noteikumiem pirms lapas izmantošanas. Izmantojot lapu, Jūs apliecināt, ka piekrītat “Lietošanas noteikumiem” un tādējādi izveidojas Jūsu un Ilzes Rassas saistoša vienošanās. Ja Jūs nepiekrītat noteikumiem, tad lapu neizmantojiet.

1. Lapas izmantošana

Ilze Rassa piedāvā digitālos apmācību materiālus teksta, video un citos formātos vietnē https://brivriki.thinkific.com.

Ilze Rassa dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot un, kur nepieciešams lejuplādēt apmācību kursa materiālu (turpmāk - materiāls). Materiālus drīkst drukāt vienā eksemplārā, apliecinot, ka tie netiks modificēti un Ilze Rassa saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu. Lietotāji nedrīkst materiālus modificēt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Lietotāji materiālus izmantos tikai savām vajadzībām - tos nepārdos, neatdos citiem vai kādā veidā nedarīs publiski pieejamus citām personām.

Jebkurš Lietošanas noteikumu pārkāpums automātiski liegs jel kādu pieeju lapai.  Lapas autortiesību pārkāpšanas gadījumā, lietotāji var tikt saukti pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Lietotāja apliecinājums

Kā lietotājs Jūs apliecināt, ka neesat darbinieks vai saistīta persona citā personīgā zīmola un brīvrīku apmācību pakalpojumu kompānijā un lapas materiālus Jūs izmantojat tikai priekš savas pašizaugsmes un izglītošanās mērķiem.

3. Preču zīme un autortiesības

Ilze Rassa prežu zīme, zīmols ir Ilzes Rassas īpašums. Apmācību materiāliem ir noteiktas autortiesības un jebkura nesaskaņota materiālu izmantošana var pārkāpt autortiesības, preču zīmes izmantošanas noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto regulējumu.

4. Hipersaites

Linki uz ārējām mājaslapām tiek piedāvāti tikai Jūsu ērtībām. Ilze Rassa nav izskatījusi visas šīs lapas, nav kontroles un nav atbildīga par nevienu no šīm lapām un par to saturu. Ja Jūs nolemjat apmeklēt šīs ārējās mājas lapas, kas tiek saistītas ar apmācību materiālu, Jūs to darāt, apzinoties un uzņemoties risku.

5. Atbildība

Lietotājiem tiek doti 3 (trīs) mēneši kursa apguvei kopš tā iegādāšanās brīža. Ja šinī laikā materiāls netiek izmantots, tad lietotāji zaudē piekļuvi šim kursa/meistardarbnīcas materiālam.

Ilze Rassa var veikt izmaiņas materiālos bez brīdinājuma jebkurā laikā šajā lapā, t.sk., par aprakstītājiem pakalpojumiem un to cenām.

Ilze Rassa neuzņemas atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties lapas vai materiālu norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ,ka lapa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Ilze Rassa neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja lietotāji  nav iepazinušies vai ir daļēji iepazinušies ar Noteikumiem.

Lietotāji uzņemas visus riskus un atbildību par lapā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā pakalpojuma saņemšanu.

Ilze Rassa nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Ilzes Rassas saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

6. CITI NOTEIKUMI

Informācijas apmaiņa starp lietotājiem un Ilzi Rassu notiek izmantojot  e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotāji var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti http://www.ilzerassa.com/kontakti.
Lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar lietotājiem, kad lietotājs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
 Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas noramtīvajos aktos noteiktajā kārtībā.